iLemon app for iPhone and iPad


4.6 ( 276 ratings )
Business Finance
Developer: Diginet Corporation
Free
Current version: 1.7, last update: 1 year ago
First release : 20 May 2014
App size: 1.05 Mb

Ứng dụng iLemon được sử dụng để yêu cầu người dùng xác nhận các phiếu mua và phiếu bán thông qua Web Service.